فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

511 - سودمندترین قصه ها:

قال علی (علیه السلام): و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص:
قرآن را خوب تلاوت کنید، زیرا که سودمندترین قصه ها را در بر دارد.

512 - بهترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): خیر الناس اقروهم و افقههم فی دین الله:
بهترین مردم کسانی هستند که قرآن بهتر خوانند و در کار دین داناتر باشند.

513 - زینت قرآن با صوت خوش:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): زینوا القرآن باصواتکم.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن شریف را با آوای خود زینت دهید.