فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

508 - نگاه به چند چیز:

ابوذر (رض) گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نگاه کردن به آسمانی چهره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) عبادت، و به رخساره پدر و مادر به مهربان و رأفت نگریستن عبادت است، و نگاه کردن در مصحف یعنی اوراق قرآن شریف عبادت، و نیز به جمال کعبه مکرمه نگاه کردن عبادت است.

بخش سوم: تلاوت نیکو:

509 - بهترین داستان:

قرآن را نیکو بخوانید زیرا آن برای شما بهترین داستان است که آموزنده خواهد بود و بوسیله قرآن بهبودی خود را طلب کنید زیرا آن شفا بخش سینه ها است و از قرآن که همان نور خاموش ناشدنی است پیروی کنید و برنامه کار خود را از روی آن که کهنه نمی گردد اتخاذ و تسلیم امر قرآن شوید که هرگز گمراه نخواهید شد.