فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

507 - عبادت حتی در نگریستن به قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): النظر فی المصحف من غیر قراءه عباده.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نگاه کردن به خطوط قرآن، بدون خواندن نیز عبادت است.

508 - نگاه به چند چیز:

ابوذر (رض) گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نگاه کردن به آسمانی چهره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) عبادت، و به رخساره پدر و مادر به مهربان و رأفت نگریستن عبادت است، و نگاه کردن در مصحف یعنی اوراق قرآن شریف عبادت، و نیز به جمال کعبه مکرمه نگاه کردن عبادت است.

بخش سوم: تلاوت نیکو: