فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دوم: نگاه به قرآن:

506 - گنجینه های علم در قرآن:

از زهری گفت: از امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) شنیدم می فرمود: آیات قرآن کریم گنجینه های علم است هر زمان که گنجینه ها گشوده شود سزاوار است بنگری که در آن چیست.

507 - عبادت حتی در نگریستن به قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): النظر فی المصحف من غیر قراءه عباده.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نگاه کردن به خطوط قرآن، بدون خواندن نیز عبادت است.