فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

505 - بهره چشم از عبادت:

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به چشمهای خود از عبادت بهره دهید، عرض شد: یا رسول الله بهره چشم از عبادت چیست؟ فرمود: نظر کردن به قرآن کریم، و تفکر کردن در آن، و عبرت گرفتن از عجائب آن.

بخش دوم: نگاه به قرآن:

506 - گنجینه های علم در قرآن:

از زهری گفت: از امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) شنیدم می فرمود: آیات قرآن کریم گنجینه های علم است هر زمان که گنجینه ها گشوده شود سزاوار است بنگری که در آن چیست.