فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

499 - قرائت کردن قرآن از روی آن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: من قرا فی المصحف نظرا متع ببصره، و خفف: بوالدیه و ان کانا کافرین.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن کریم را از روی آن قرائت کند از دیده اش بهره مند شود، و بر پدر و مادرش تخفیف دهند، اگر چه کافر باشند.

500 - عبادت در نگاه کردن به مصحف:

اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم من قرآن را با قلب خود حفظ می کنم و آن را از حفظ می خوانم این کار من با فضیلت تر است یا این که به مصحف نگاه کنم و قرآن بخوانم؟ فرمود: نه. بلکه به مصحف نگاه کن و آن را بخوان که این افضل است، آیا نمی دانی که: نگاه کردن به مصحف عبادت است.

501 - طرد شیطان:

بروایت امام صادق (علیه السلام) مرفوعاً از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ چیز بر شیطان سخت تر از قرائت قرآن از روی قرآن نباشد و بودن قرآن کریم در خانه شیطان را طرد و دفع می کند.