فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

498 - یکی از مستحبات:

اگر می توانی از مکه خارج نشوی تا قرآن را ختم کنی این کار را انجام ده زیرا بسیار شایسته است و این کار یکی از مستحبات است.

فصل چهارم: نحوه تلاوت:

بخش اول: قرائت از روی مصحف: