فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

497 - دعای امام سجاد (علیه السلام) در ختم قرآن:

پروردگار من! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست، و خانه قبر را بر ما مبارک گردان، و دل خاک را برای ما خانه ای روشن و وسیع و دلپسند گردان، و در تنگنای لحد بر ما سخت مگیر، و به روز قیامت رسوا و روسیاهمان مدار، و در آن لحظه که به پیشگاه عدالت و بازپرسی بر پای ایستیم، به حق قرآن بر ما رحم کن، و بر مذلت و مسکنت ما ببخشای، و هنگامی که با پای لرزان خود بر پل صراط گام گذاریم، ما را ثابت قدم و مطمئن و آرام بدار، و از لغزش و سقوط ایمنمان فرمای، و در هول و هراس رستاخیز، به حق قرآن از اضطراب و اضطرار، بر کنارمان بدار. در آن روز که چهره ها سیاه و جانها خسته و طاقت ها طاق شده است، از سیاهی چهره و تباهی حال و خستگی فراوان نجاتمان ده.

498 - یکی از مستحبات:

اگر می توانی از مکه خارج نشوی تا قرآن را ختم کنی این کار را انجام ده زیرا بسیار شایسته است و این کار یکی از مستحبات است.

فصل چهارم: نحوه تلاوت: