فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

495 - دعای ختم قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) چون قرآن را ختم می کرد می فرمود: بار خدایا، سینه ام را به وسیله قرآن گشاده دار، و بدنم را به دستور قرآن کارگیر، و دیده ام را به قرآن نور بخش، و زبانم را به قرآن روان گردان، تا مرا در این دنیا باقی نگه می داری به وسیله قرآن یاریم فرما، زیرا هیچ نیرو و توانی نیست مگر به کمک تو.

496 - ختم قرآن و دعای از امام صادق (علیه السلام):

پروردگارا! به روح محمد و آل محمد رحمت فرست، و پیدای ما را از برکت قرآن به صلاح بیارای، و پنهان ما را در پناه قرآن از وسوسه های خطرناک بزدای، و قلب ما را از کدورت ها و لکه های گناه بشوی.

497 - دعای امام سجاد (علیه السلام) در ختم قرآن:

پروردگار من! به روان محمد و آل محمد رحمت فرست، و خانه قبر را بر ما مبارک گردان، و دل خاک را برای ما خانه ای روشن و وسیع و دلپسند گردان، و در تنگنای لحد بر ما سخت مگیر، و به روز قیامت رسوا و روسیاهمان مدار، و در آن لحظه که به پیشگاه عدالت و بازپرسی بر پای ایستیم، به حق قرآن بر ما رحم کن، و بر مذلت و مسکنت ما ببخشای، و هنگامی که با پای لرزان خود بر پل صراط گام گذاریم، ما را ثابت قدم و مطمئن و آرام بدار، و از لغزش و سقوط ایمنمان فرمای، و در هول و هراس رستاخیز، به حق قرآن از اضطراب و اضطرار، بر کنارمان بدار. در آن روز که چهره ها سیاه و جانها خسته و طاقت ها طاق شده است، از سیاهی چهره و تباهی حال و خستگی فراوان نجاتمان ده.