فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

494 - دعای امام سجاد (علیه السلام) در ختم قرآن:

امام سجاد (علیه السلام) پس از ختم قرآن می گفت: بار خدایا! اکنون که در تلاوت قرآن به ما کمک عطا فرمودی و به سبب نیکویی عبادت و بیان آن، سختی و درشتی (فصیح نبودن) زبانهای ما را نرم و آسان کردی، پس ما را از کسانی قرار ده که آن را آن گونه که حق و سزاوار است رعایت می کنند (و به کار می بندند) و با اعتقاد به تسلیم در برابر آیات محکم آن، تو را اطاعت می نمایند.

495 - دعای ختم قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) چون قرآن را ختم می کرد می فرمود: بار خدایا، سینه ام را به وسیله قرآن گشاده دار، و بدنم را به دستور قرآن کارگیر، و دیده ام را به قرآن نور بخش، و زبانم را به قرآن روان گردان، تا مرا در این دنیا باقی نگه می داری به وسیله قرآن یاریم فرما، زیرا هیچ نیرو و توانی نیست مگر به کمک تو.

496 - ختم قرآن و دعای از امام صادق (علیه السلام):

پروردگارا! به روح محمد و آل محمد رحمت فرست، و پیدای ما را از برکت قرآن به صلاح بیارای، و پنهان ما را در پناه قرآن از وسوسه های خطرناک بزدای، و قلب ما را از کدورت ها و لکه های گناه بشوی.