فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

493 - دعای قرآنی:

امام صادق (علیه السلام) در مقام دعا عرضه می داشت:
پروردگارا! عهدنامه خود را منتشر ساختی، پس نگاه مرا در آن عبادت، و قرائتم را تفکر و تفکرم را موجب عبرت قرار ده. خدایا! قرائتم را قرائت بدون تفکر قرار مده، و نظرم را در قرآن توأم با غفلت مگردان

494 - دعای امام سجاد (علیه السلام) در ختم قرآن:

امام سجاد (علیه السلام) پس از ختم قرآن می گفت: بار خدایا! اکنون که در تلاوت قرآن به ما کمک عطا فرمودی و به سبب نیکویی عبادت و بیان آن، سختی و درشتی (فصیح نبودن) زبانهای ما را نرم و آسان کردی، پس ما را از کسانی قرار ده که آن را آن گونه که حق و سزاوار است رعایت می کنند (و به کار می بندند) و با اعتقاد به تسلیم در برابر آیات محکم آن، تو را اطاعت می نمایند.

495 - دعای ختم قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) چون قرآن را ختم می کرد می فرمود: بار خدایا، سینه ام را به وسیله قرآن گشاده دار، و بدنم را به دستور قرآن کارگیر، و دیده ام را به قرآن نور بخش، و زبانم را به قرآن روان گردان، تا مرا در این دنیا باقی نگه می داری به وسیله قرآن یاریم فرما، زیرا هیچ نیرو و توانی نیست مگر به کمک تو.