فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

491 - ختم قرآن:

عن الصادق (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ختم القرآن الی حیث تعلم:
ختم کردن قرآن، خواندن آن است تا آنجا که تو می دانی.

492 - پاداش ختم قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اذا ختم القرآن، صلی علیه عند ختمه ستون الف ملک.
وقتی کسی قرآن را ختم کند، در آن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند.

493 - دعای قرآنی:

امام صادق (علیه السلام) در مقام دعا عرضه می داشت:
پروردگارا! عهدنامه خود را منتشر ساختی، پس نگاه مرا در آن عبادت، و قرائتم را تفکر و تفکرم را موجب عبرت قرار ده. خدایا! قرائتم را قرائت بدون تفکر قرار مده، و نظرم را در قرآن توأم با غفلت مگردان