فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

489 - ثواب خواندن قرآن در جمعه:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هرکه در مکه قرآن را از جمعه تا جمعه دیگر ختم کند، یا در کمتر یا بیشتر از آن بخواند و در روز جمعه ختم کند، برای او اجر نوشته شود با حسنات از اول جمعه که در دنیا بوده تا آخر جمعه که در آن خواهد بود و اگر در روزهای دیگر، ختم کند نیز چنین است.

490 - ختم قرآن در مکه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من ختم القرآن بمکه لم یمت حتی یری رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و یری منزله من الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در مکه مکرمه ختم قرآن کند نمیرد تا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را زیارت کند و نیز جایگاه خویش را در بهشت ببیند.

491 - ختم قرآن:

عن الصادق (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ختم القرآن الی حیث تعلم:
ختم کردن قرآن، خواندن آن است تا آنجا که تو می دانی.