فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

487 - نگاشتن زیبا:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من کتب بسم الله الرحمن الرحیم فجوده تعظیما لله غفرالله له؛ هرکس بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان تعظیم خداوند زیبا نگاشت خداوند از او درگذرد.

بخش ششم: ختم قرآن:

488 - حال مرتحل:

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند: کدام یک از مردم بهترین می باشد؟ فرمود: حال مرتحل، عرض شد، حال مرتحل کیست؟ فرمود: آنکس که قرآن را بگشاید و ختم کند، که دعایش در پیشگاه خدا مستجاب است.