فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

486 - نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم:

هر گاه یکی از شما بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسد الرحمن را بکشد.

487 - نگاشتن زیبا:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من کتب بسم الله الرحمن الرحیم فجوده تعظیما لله غفرالله له؛ هرکس بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان تعظیم خداوند زیبا نگاشت خداوند از او درگذرد.

بخش ششم: ختم قرآن: