فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

485 - باقیات صالحات:

شش صفت است که مؤمن بعد از وفات نیز از آنها بهره مند می شود:
1 - فرزند شایسته ای که برای پدر استغفار کند.
2 - مصحفی بنویسد.
3 - چاهی حفر کند.
4 - درختی بکارد.
5 - نهر آبی احداث کند.
6 - سنت حسنه ای (کار نیکی) که بعد از خودش نیز به آن عمل شود.

486 - نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم:

هر گاه یکی از شما بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسد الرحمن را بکشد.

487 - نگاشتن زیبا:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من کتب بسم الله الرحمن الرحیم فجوده تعظیما لله غفرالله له؛ هرکس بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان تعظیم خداوند زیبا نگاشت خداوند از او درگذرد.