هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

484 - فضیلت نوشتن قرآن:

کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسد و زیبا بنویسد خداوند او را می آمرزد.

485 - باقیات صالحات:

شش صفت است که مؤمن بعد از وفات نیز از آنها بهره مند می شود:
1 - فرزند شایسته ای که برای پدر استغفار کند.
2 - مصحفی بنویسد.
3 - چاهی حفر کند.
4 - درختی بکارد.
5 - نهر آبی احداث کند.
6 - سنت حسنه ای (کار نیکی) که بعد از خودش نیز به آن عمل شود.

486 - نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم:

هر گاه یکی از شما بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسد الرحمن را بکشد.