فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

473 - همراه سفیران بزرگوار:

عن الصادق (علیه السلام) قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الکرام البرره.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آنکس که حافظ قرآن و عامل به احکام آن باشد همراه سفیران بزرگوار نیکوکار است.

474 - ترغیب به حفظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الذی لیس فی جوفه شی ء من القرآن کالبیت الخرب.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که در اندرونش چیزی از قرآن نیست، همانند خانه ای ویران است.

475 - اصرار بر عهده دار شدن حفظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): تعاهدوا هذا القرآن فانه وحشی فلهوا اسرع تفصیا من صدور الرجال من الابل من عقلها و لا یقولن احد کم نسیت آیه کیت و کیت بل نسی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: عهده دار حفظ (و اجراء احکام دین) قرآن باشید که آن فرار است و فرار و رهائیش از سینه مردان سریع تر از فرار شتر از پای بندش می باشد، و هیچکس از شما نگوید فلان آیه چنین و چنان را فراموش کردم بل خود فراموش نشده و از حافظه اتان رها شده است.