فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

471 - قرائت و حفظ قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): مثل الذی یقرا القرآن و یتعاهده و هو علیه شدید فله اجران. قال و مثل الذی یقرا القرآن و هو حافظ مثل السفره الکرام البرره.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مثل کسی که قرآن را قرائت می کند و آنرا حفظ می نماید و این کار برایش دشوار است دو پاداش دارد و فرمود: و مثل کسی که قرائت قرآن کند و حافظ آن باشد همانند سفیران بزرگوار و نیکوکار است.

472 - امان از عذاب الهی:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرء القرآن فان الله تعالی لایعذب قلبا و عی القرآن.
نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید زیرا خدای تعالی قلبی را که قرآن را حفظ و نگهداری کند عذاب نفرماید.

473 - همراه سفیران بزرگوار:

عن الصادق (علیه السلام) قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الکرام البرره.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آنکس که حافظ قرآن و عامل به احکام آن باشد همراه سفیران بزرگوار نیکوکار است.