فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

468 - نکوهش ناامیدی:

و نیز از آن پیامبر رحمت، نقل است که فرمودند:
کسی که قرآن را از حفظ بخواند ولی گمان برد که خداوند او را نمی آمرزد، او از کسانی است که آیات الهی را به استهزاء گرفته است.

469 - شفاعت حافظ قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: هرکه قرآن را از بر کند و حافظ آن باشد و حلال آن را حلال و حرامش را حرام داند خدایش بدین سبب وارد بهشت کند و شفاعت او را درباره ده تن از خانواده اش که همگان استحقاق آتش داشته باشند قبول فرماید.

470 - توفیق حفظ قرآن:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکس بر قرائت سوره مدثر مداومت کند و در آخر آن از خدا توفیق حفظ قرآن بخواهد نمی میرد تا این که قرآن را حفظ کند و اگر بیشتر از آن را از خدا بخواهد خداوند تعالی برایش برآورده می سازد.