فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

462 - مشمول رحمت خدا:

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حاملان قرآن برحمت خدا احاطه شده اند، به نور خدای عزوجل پوشیده شده اند، ای حاملان قرآن! با احترام گذاردن به قرآن کسب محبوبیت از خدا کنید، تا محبتش به شما افزون گردد و شما را در نزد خلق محبوب گرداند.

463 - بی نیازترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اغنی الناس حمله القرآن من جعله الله تعالی فی جوفه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بی نیازترین مردم حاملان قرآن می باشند آنکسان که خدای تعالی قرآن را درون آنان قرار داده است.

464 - اکرام حاملان قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اکرموا حمله القرآن، فمن اکرمهم فقد اکرمنی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حاملان قرآن را گرامی دارید، هرکس آنانرا گرامی دارد مرا گرامی داشته است.