فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

457 - عفو و گذشت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیس ینبغی لحامل القرآن ان یسفه فیمن یسفه او یغضب فیمن یغضب اویحتد فیمن یحتد ولکن یعفو و یصفح لفضل القرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: شایسته حامل قرآن نیست که با سفیهان و بیخردان سفاهت و بیخردی کند، یا همراه مردم خشمگین خشمگینی نمایند، یا همراه تندخویان تندخوئی کند، بلکه باید برای فضیلت قرآن کریم عفو و گذشت داشته باشد.

458 - منبرهایی از نور:

ابو سعید خدری (ره) گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روز قیامت منبرهائی از نور نهاده می شود و نزد هر منبری شتر اصیل و گرامی نژادی از شتران اصیل بهشتی می باشد، آنگاه یک جارچی جار زند: آنان که حاملان کتاب خدا بودند کجایند؟ بیائید و بر این منبرها بنشینید که: اینک ترس و بیمی برای شما نیست و محزون و اندوهناک نمی شوید تا خدای تعالی از حساب خلایق فارغ شود، سپس سوار این اشتران گرامی نژاد شوید و بسوی بهشت بروید.

459 - فضیلت حاملان قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فضل حمله القرآن علی الذی لم یحمله کفضل الخالق علی المخلوق.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فضیلت و برتری حاملان قرآن بر کسی که سعادت حمل قرآن را نیافته مانند برتری آفریدگار بر آفریدگان است.