فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

455 - ای حاملان قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: همانا شایسته ترین مردم به اظهار خشوع کردن در پیدا و پنهان حامل قرآن است و سزاوارترین مردم به نماز و روزه در نهادن و آشکار حامل قرآن است، سپس با صدای بلند فرمود: ای حاملان قرآن! بخاطر قرآن تواضع و فروتنی کن تا خدایت برافرازد و از اظهار عزت خودداری کن که خدایت ذلیل و خوار خواهد کرد، ای حامل قرآن! خود را برای خدا بوسیله قرآن زینت بخش تا خدایت زینت بخشد، و با قرآن خود را برای مردم زینت مده که خدایت بی آبرو کند.

456 - اشرف امت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اشراف امت من حاملان قرآن و نمازشب خوانان می باشند.

457 - عفو و گذشت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لیس ینبغی لحامل القرآن ان یسفه فیمن یسفه او یغضب فیمن یغضب اویحتد فیمن یحتد ولکن یعفو و یصفح لفضل القرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: شایسته حامل قرآن نیست که با سفیهان و بیخردان سفاهت و بیخردی کند، یا همراه مردم خشمگین خشمگینی نمایند، یا همراه تندخویان تندخوئی کند، بلکه باید برای فضیلت قرآن کریم عفو و گذشت داشته باشد.