هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

453 - حامل قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حامل القرآن حامل رایه الاسلام و من اکرمه فقد اکرم الله و من اهانه علیه لعنه الله.
حامل و حافظ قرآن، پرچمدار اسلام است، کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است، کسی که به او اهانت کند، لعنت خدا بر او باد.

454 - حاملان و آموزگاران قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حمله القرآن هم المعلمون کلام الله و المتلبسون بنور الله. من والاهم فقد والی الله، من عاداهم فقد عادی الله:
حاملان قرآن، همان آموزگاران سخن خدا و در بر کنندگان نور خدایند، کسی که آنان را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و کسی که نسبت به آنان دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است.

455 - ای حاملان قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: همانا شایسته ترین مردم به اظهار خشوع کردن در پیدا و پنهان حامل قرآن است و سزاوارترین مردم به نماز و روزه در نهادن و آشکار حامل قرآن است، سپس با صدای بلند فرمود: ای حاملان قرآن! بخاطر قرآن تواضع و فروتنی کن تا خدایت برافرازد و از اظهار عزت خودداری کن که خدایت ذلیل و خوار خواهد کرد، ای حامل قرآن! خود را برای خدا بوسیله قرآن زینت بخش تا خدایت زینت بخشد، و با قرآن خود را برای مردم زینت مده که خدایت بی آبرو کند.