فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

452 - بزرگ ترین گناه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): غرضت علی الذنوب فلم اصب اعظم عن رجل حمل القرآن ثم ترکه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: گناهان بر من عرضه شد بزرگ تر از این گناهی نیافتم که آدمی حامل قرآن باشد سپس آن را ترک کند.

453 - حامل قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حامل القرآن حامل رایه الاسلام و من اکرمه فقد اکرم الله و من اهانه علیه لعنه الله.
حامل و حافظ قرآن، پرچمدار اسلام است، کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است، کسی که به او اهانت کند، لعنت خدا بر او باد.

454 - حاملان و آموزگاران قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حمله القرآن هم المعلمون کلام الله و المتلبسون بنور الله. من والاهم فقد والی الله، من عاداهم فقد عادی الله:
حاملان قرآن، همان آموزگاران سخن خدا و در بر کنندگان نور خدایند، کسی که آنان را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و کسی که نسبت به آنان دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است.