فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

451 - داراترین مردمان:

قال احد ائمه اهل البیت (علیه السلام): لا ینبغی لحامل القرآن ان یری احدا من اهل الارض اغنی منه و ان ملک الدنیا برحبها.
از بیان یکی از ائمه (علیه السلام): برای دارنده قرآن که (از رهنمودهایش استفاده می کند) زیبنده و سزاوار نیست که کسی از اهل زمین را داراتر از خود بداند، حتی اگر آن دیگری مالک تمامی دنیا با همه وسعتش باشد.

452 - بزرگ ترین گناه:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): غرضت علی الذنوب فلم اصب اعظم عن رجل حمل القرآن ثم ترکه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: گناهان بر من عرضه شد بزرگ تر از این گناهی نیافتم که آدمی حامل قرآن باشد سپس آن را ترک کند.

453 - حامل قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حامل القرآن حامل رایه الاسلام و من اکرمه فقد اکرم الله و من اهانه علیه لعنه الله.
حامل و حافظ قرآن، پرچمدار اسلام است، کسی که او را احترام کند خدا را گرامی داشته است، کسی که به او اهانت کند، لعنت خدا بر او باد.