فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

444 - حق تلاوت:

اوه علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه، و تدبروا الفرض فاقاموه، احیوا السنه و اماتوا البدعه. دعوا للجهاد فاجابوا، و وثقوا بالقائد فاتبعوه.
آه! بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آن ها را انجام دادند، سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند، آن را اجابت کردند و به فرماندهشان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند.

445 - حضور قلب در هنگام قرائت قرآن:

اما صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس قرآن قرائت کند و در برابر آن خضوع نکند، و رقت قلب به او دست ندهد، و حزن و اندوه و ترسی در باطنش پدید نیاید، بزرگی و عظمت خدا را خوار و پست شمرده و زیان آشکاری برده، پس قاری قرآن محتاج به سه چیز است: قلب با خشوع، و بدن فارغ از اسباب دنیا، و جای خلوت، و چون برای خدا خشوع کند شیطان رجیم از او بگریزد که خدای تعالی فرمود: (نحل - 68) شیطان رانده شده به خدا پناهنده باش و چون خویش را فارغ و تهی از اسباب دنیا کند قلبش برای قرآن کریم مجرد گردد، و هیچ عارضه ای برای او پدید نیاید تا از نور و فوائد قرآن کریم محرومش سازد و چون مکان خلوتی بیابد و عزلت گزیند ... شرینی خطاب خدا را به بندگان شایسته اش دریافت نماید.

446 - سه گروه از قاریان:

امام صادق (علیه السلام)، تلاوت کنندگان قرآن را به سه گروه تقسیم نموده و می فرمایند: تلاوت کنندگان قرآن سه گروه هستند:
1 - عده ای برای نزدیک شدن به سلاطین و زورمندان، و برای سلطه یافتن بر مردم (قرآن می خوانند) که این دسته اهل آتش اند.
2 - گروهی حروف قرآن را حفظ کرده و حدود آن را ضایع کرده اند. این دسته نیز اهل آتش اند.
3 - و گروهی قرآن می خوانند تا زیر پوشش آن قرار گیرند. اینان به محکم و به متشابه آن اعتقاد دارد، فرایض قرآن را بجای می آورند، حلال آن را حلال و حرام آن را حرام دانسته، و در مقام عمل، تسلیم قوانین قرآنند.
این دسته همان کسانی هستند که دست رحمت الهی آنان را از هر سقوطی نجات می دهد. و آنان اهل بهشت اند و درباره هرکه بخواهند حق شفاعت دارند.