فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

442 - قاری قرآن:

زهری بروایت از (سالم) از پدرش گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: رشک و حسد جز در دو مورد نخواهد بود: مردی که: خداوند مالی به او می دهد و او در اوقات مختلف شب و روز از آن مال انفاق می کند، و مردی که: خدا (خواندن) قرآن نصیب او می فرماید و او در اوقات مختلف شب و روز بخواندن (و عمل کردن مفهوم آن) قیام می کند.

443 - ترتیل:

اما اللیل فصافون اقدامهم، تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم.
(متقین کسانی اند که) شب هنگام راست بر پا می ایستند و اجزای قرآن را به بهترین وجه تلاوت می نمایند. نفوس خود را با آیات قرآنی اندوهگین می سازند و دوای درد خود را با آن کتاب الهی تحصیل می نمایند.

444 - حق تلاوت:

اوه علی اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه، و تدبروا الفرض فاقاموه، احیوا السنه و اماتوا البدعه. دعوا للجهاد فاجابوا، و وثقوا بالقائد فاتبعوه.
آه! بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آن ها را انجام دادند، سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند، آن را اجابت کردند و به فرماندهشان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند.