فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

441 - عادت به قرآن:

در کتاب جعفریات به اسناد خود از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روایت کرده است که: رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که: (خواندن) قرآن خوی و عادتش شده باشد، و مسجد خانه اش باشد خدای تعالی خانه ای در بهشت از برای او بنا کند و مقام و درجه ای پائین تر از درجه وسطی برایش منظور نماید.

442 - قاری قرآن:

زهری بروایت از (سالم) از پدرش گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: رشک و حسد جز در دو مورد نخواهد بود: مردی که: خداوند مالی به او می دهد و او در اوقات مختلف شب و روز از آن مال انفاق می کند، و مردی که: خدا (خواندن) قرآن نصیب او می فرماید و او در اوقات مختلف شب و روز بخواندن (و عمل کردن مفهوم آن) قیام می کند.

443 - ترتیل:

اما اللیل فصافون اقدامهم، تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم.
(متقین کسانی اند که) شب هنگام راست بر پا می ایستند و اجزای قرآن را به بهترین وجه تلاوت می نمایند. نفوس خود را با آیات قرآنی اندوهگین می سازند و دوای درد خود را با آن کتاب الهی تحصیل می نمایند.