فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

440 - مسئولیت تبلیغ:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای قاریان قرآن در آنچه از قرآن فرا گرفته اید از خدا بترسید زیرا من در پیشگاه خدا مسئولم و شما نیز مسئولید، من مسئولیت تبلیغ رسالت دارم، و شما از آنچه از کتاب خدا و سنت من فرا گرفته اید مورد سوال و مؤاخذه می شوید.

441 - عادت به قرآن:

در کتاب جعفریات به اسناد خود از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روایت کرده است که: رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که: (خواندن) قرآن خوی و عادتش شده باشد، و مسجد خانه اش باشد خدای تعالی خانه ای در بهشت از برای او بنا کند و مقام و درجه ای پائین تر از درجه وسطی برایش منظور نماید.

442 - قاری قرآن:

زهری بروایت از (سالم) از پدرش گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: رشک و حسد جز در دو مورد نخواهد بود: مردی که: خداوند مالی به او می دهد و او در اوقات مختلف شب و روز از آن مال انفاق می کند، و مردی که: خدا (خواندن) قرآن نصیب او می فرماید و او در اوقات مختلف شب و روز بخواندن (و عمل کردن مفهوم آن) قیام می کند.