فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

437 - اندازه درجات بهشت:

قال الصادق (علیه السلام): من مات من اولیائنا وشیعتنا، و لم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله فیه درجته، فان درجات الجنه علی قدر عدد آیات القرآن فیقال لقاری القرآن: اقرء وارق.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکسی از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن کریم را نیک فرا نگرفته باشد در قبرش به او تعلیم می دهند تا خدای تعالی درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است و به قاری قرآن گفته شود: قرائت کن و بالا رو.

438 - قاری دنیا دوست:

قال الباقر (علیه السلام): اذا رایتم القاری ء یحب الاغنیاء فهو صاحب دنیا، و اذا رایتموه یلزم السلطان فهو لص.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: هنگامی که دیدید قاری قرآن دوستدار ثروتمندان و مالداران است او دوستدار دنیاست و چون مشاهده کردی ملازم و همراه سلطان می شود پس او دزد است.

439 - علم و آگاهی به قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): المقری ء بلا علم کالمعجب بلا مال و لا ملک یبغض الناس لفقره، و یبغضونه لعجبه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: قاری قرآن کریم اگر بدون علم و آگاهی باشد همانند تهیدستی است که مال و ملکی نداشته ولی خود پسند باشد که او برای تهیدستی خود با مردم دشمن شود و مردم نیز به خاطر خودپسندی دشمنش دارند.