فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

346 - شفیعان محشر:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: گروهی قرآن می خوانند تا زیر پوشش آن قرار گیرند. به محکم و متشابه آن اعتقاد دارند، فرایض قرآن را به جای می آورند حلال آن را حلال و حرام آن را حرام و در مقام عمل تسلیم قوانین قرآن اند این گروه همان کسانی هستند که در دست رحمت الهی آنها را از هر سقوطی نجات می دهند. آنها اهل بهشت هستند و درباره هرکه بخواهند حق شفاعت دارند.

437 - اندازه درجات بهشت:

قال الصادق (علیه السلام): من مات من اولیائنا وشیعتنا، و لم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله فیه درجته، فان درجات الجنه علی قدر عدد آیات القرآن فیقال لقاری القرآن: اقرء وارق.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکسی از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن کریم را نیک فرا نگرفته باشد در قبرش به او تعلیم می دهند تا خدای تعالی درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است و به قاری قرآن گفته شود: قرائت کن و بالا رو.

438 - قاری دنیا دوست:

قال الباقر (علیه السلام): اذا رایتم القاری ء یحب الاغنیاء فهو صاحب دنیا، و اذا رایتموه یلزم السلطان فهو لص.
امام باقر (علیه السلام) فرمود: هنگامی که دیدید قاری قرآن دوستدار ثروتمندان و مالداران است او دوستدار دنیاست و چون مشاهده کردی ملازم و همراه سلطان می شود پس او دزد است.