فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

424 - کفاره گناهان و مانعی در برابر آتش:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای سلمان! بر تو باد که قرائت قرآن کنی: زیرا قرائت قرآن، کفاره گناهان و حجاب و پرده در برابر آتش، موجب ایمنی از عذاب می باشد.

425 - بهتر از زیر عرش تا درون زمین:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): لتالی آیه من کتاب الله، خیر من تحت العرش الی تخوم السفلی.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: تلاوت آیه ای از قرآن کریم برای تلاوت کننده اش بهتر از آنچه در زیر عرش الهی تا درون زمین است می باشد.

بخش دوم: فضیلت قاری قرآن و حاملان آن: