فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

417 - مقدم قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یقول الله: من شغله قراءه القرآن عن دعائی و مسالتی اعطیته افضل ثواب الشاکرین.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدای تعالی فرماید: هرکه را قرائت قرآن از دعاء و خواهش از من مشغول کند و باز دارد برترین ثواب سپاسگزاران را به او اعطاء می کنم.

418 - در زمره خاشعان:

به روایت سعید بن طریف امام باقر (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس شبی ده آیه از قرآن تلاوت کند از غافلان نوشته نمی شود و هرکه پنجاه آیه قرائت کند از ذاکران نوشته می شود، و هرکس صد آیه تلاوت کند از مطیعان بشمار آید و هرکه دویست آیه بخواند در زمره خاشعان محسوب است.

419 - بیداری برای قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لا سهر الا فی ثلاث: متهجد بالقرآن و فی طلب العلم، او عروس تهدی الی زواجها.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بیداری شایسته نیست مگر برای سه چیز: تهجد و بیداری برای قرائت قرآن، و در طلب علم و دانش، و یا عروسی که شب هنگام به سوی شوهرش می برند.