فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

413 - قرآن بیاموزید:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان و رهایی در روز حسرت و دریغ و به دست آوردن سایه بان در روز گرم و سوزان و هدایت یافتن در روز سرگردانی را بخواهید، باید قرآن را درس بگیرید؛ زیرا قرآن سخن خدای مهربان و مایه حفظ از شیطان و سنگینی ترازوی (اعمال) است.

414 - باروری ایمان:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): لقاح الایمان تلاوه القرآن.
امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است.

415 - عابدترین مردم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اعبد الناسر اکثرهم تلاوه للقرآن.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: عبادترین مردم کسی است که بیشتر تلاوت قرآن کرده باشد.