فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

411 - شرط بهره بری از قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): القرآن مثل الابل المعقله ان عاهدا امسکها و ان طلقها ذهبت.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: قرآن مانند شتری است عقال شده، اگر با قرآن هم پیمان باشی و آن را تلاوت کنی، معنویت آن را داری و در غیر این صورت از نورانیت قرآن بی بهره خواهی بود.

412 - تشویق به قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان هذه القلوب تصدا کما یصدا الحدید: قیل: یا رسول الله، فما جلاوها؟ قال: تلاوه القرآن.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: این دلها نیز همانند آهن زنگار می بندد.
عرض شد: ای رسول خدا! صیقل دهنده دلها، چیست؟ فرمود: تلاوت قرآن.

413 - قرآن بیاموزید:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اگر زندگی سعادتمندان و مرگ شهیدان و رهایی در روز حسرت و دریغ و به دست آوردن سایه بان در روز گرم و سوزان و هدایت یافتن در روز سرگردانی را بخواهید، باید قرآن را درس بگیرید؛ زیرا قرآن سخن خدای مهربان و مایه حفظ از شیطان و سنگینی ترازوی (اعمال) است.