فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

398 - قرآن پیشوا و فرمانده:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقرآن، فاتخذوه اماما و قائدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بر شما باد به قرآن، آن را پیشوا و فرمانده خود کنید.

399 - وجوب عمل به قرآن:

رسول خدا اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
کسی که قرآن را فرا گیرد ولی به آن عمل نکند، و محبت دنیا را بر قرآن مقدم بدارد، خود را مستوجب خشم خدا قرار داده، و با یهود و نصارا و کسانی که قرآن را پشت سر انداخته اند، محشور خواهد بود.
و این شخص روز قیامت کور محشور می شود. پس عرض می کند: خداوندا! چرا مرا کور محشور فرمودی در حالی که من بینا بودم.
خداوند می فرماید: همین است. آیات من به تو رسید ولی همه را فراموش کردی.
بنابراین تو نیز امروز از فراموش شدگان هستی.
سپس امر می شود تا به سوی آتش روانه شود.

بخش نهم: فراموشی قرآن: