فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

396 - شمول قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا قرآن مشتمل بر محکم و متشابه است، پس محکم قرآن را باور دار و بدان عمل کن و به متشابه قرآن مؤمن باش و به آن عمل مکن.

397 - فهم قرآن:

قال علی (علیه السلام): تعلموا القران فانه احسن الحدیث، و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب، و استشفوا بنوره، فانه شفاء الصدور، ااحسنوا تلاوته فانه انفع القصص.
قرآن را فرا بگیرید که به حق نیکوترین گفتار است. آن را بفهمید که بهار دلهاست، از نورش شفا بخواهید، که علاج درد سینه هاست آن را قرائت کرده و عمل کنید که پر سودترین داستان هاست.

398 - قرآن پیشوا و فرمانده:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقرآن، فاتخذوه اماما و قائدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بر شما باد به قرآن، آن را پیشوا و فرمانده خود کنید.