فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

391 - درخواست ایمان از خدا:

قال امام علی (علیه السلام): سلوا الله الایمان و اعملوا بموجب القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: از خداوند ایمان بخواهید و به موجب قرآن عمل کنید.

392 - بازدارند گناه:

قال رسول اله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرا القرآن ما نهاک، فان (فاذا) لم ینهک فلست تقروه.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: تا زمانی که قرآن تو را (از گناهان) باز می دارد، قرآن بخوان، زیرا اگر تو را باز نداشت (در حقیقت) آن را نخوانده ای.

393 - پنج وجه قرآن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن و غرایب و فرایض و حدودش را فرا گیرید؛ زیرا قرآن بر پنج وجه: حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال نازل گردیده است، پس به حلالش عمل کنید و حرام را واگذارید و عمل به محکم نمایید و متشابه را ترک گویید و از امثال عبرت گیرید.