فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

388 - متابعت از قرآن:

ابن ابی جمهور در کتاب درراللئالی از ابوموسی روایت کرده است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: قرآن را بیاموزید و آن را بخوانید، و بدانید که قرآن از برای شما موجب ذکر و یادآوری و ذخیره، و نیز برای شما موجب گناه و گرانباری خواهد شد از قرآن متابعت کنید و مگذارید قرآن بدنبال شما باشد، زیرا هرکس بسوی قرآن رود و از قرآن متابعت و پیروی کند بوسیله آن به باغهای بهشتی در آید، و هرکس را قرآن دنبال کند و در پی او باشد آنقدر از پشت باو ضربت زند تا ویرا در جهنم در اندازد.

389 - عمل به قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: اگر قرآن تو را به سوی خوی خوش دعوت کرد، پس مانندهای آن را برای خود فراگیر.

390 - قرآن ریسمانی محکم:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بر شما لازم است که با کتاب خدا همراه بوده و بر دستورات ارزنده آن عمل نمایید؛ چه قرآن همان ریسمان محکم است که شما را از گرداب های بدبختی رها می نماید و نوری است تابان که راه حق و کمال را بر شما آشکار می سازد.