فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

387 - ظاهر و باطن قرآن:

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: ظاهر قرآن عمل واجب و باطنش علم پنهان و در پرده است و آن علوم پنهانی در نزد ما معلوم و نوشته شده می باشد.

388 - متابعت از قرآن:

ابن ابی جمهور در کتاب درراللئالی از ابوموسی روایت کرده است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: قرآن را بیاموزید و آن را بخوانید، و بدانید که قرآن از برای شما موجب ذکر و یادآوری و ذخیره، و نیز برای شما موجب گناه و گرانباری خواهد شد از قرآن متابعت کنید و مگذارید قرآن بدنبال شما باشد، زیرا هرکس بسوی قرآن رود و از قرآن متابعت و پیروی کند بوسیله آن به باغهای بهشتی در آید، و هرکس را قرآن دنبال کند و در پی او باشد آنقدر از پشت باو ضربت زند تا ویرا در جهنم در اندازد.

389 - عمل به قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: اگر قرآن تو را به سوی خوی خوش دعوت کرد، پس مانندهای آن را برای خود فراگیر.