فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

382 - آیات محکم و متشابه:

قال الامام الصادق (علیه السلام) - لما سئل عن المحکم و المتشاله -: المحکم ما نعمل به، و المتشابه ما اشتبه علی جاهله.
امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به سؤال از محکم و متشابه فرمود: محکم آن آیه ای است که به آن عمل می کنیم، و متشابه آیه ای است که بر کسی که از آن شناخت ندارد متشبه می شود.

383 - عمل به قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضا ولکن نزل یصدق بعضه بعضا فما عرفتم فاعملوا به و ما تشابه علیکم فامنوا به.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همان قرآن کریم نازل نشد که بخشی از آن بخش دیگر را تکذیب کند، بلکه یکدیگر را تصدیق می نماید، آنچه از قرآن کریم را دانسته اید بدان عمل کنید و بر متشابهات آن ایمان آورید.

384 - توصیه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقراو القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تاکلوا به و لا تستکثروا به.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید، و عمل بدان نمایید، و از آن دور نشوید، و در آن غلو نکنید، و به وسیله قرآن نان نخورید، و به کمک آن فزونی مجویید.