فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

371 - پیروی از خدا:

اتبع ما او حی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین.
ای محمد هرچه از خدای تو به تو وحی شد از آن پیروی کن که خدایی جز آن ذات یکتا نیست و از مشرکان روی بگردان **انعام / 106.***.

372 - پیروی از قرآن:

کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین * اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون.
(ای پیامبر) کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شد پس تو دلتنگ مباش از او، تا بدان بیم دهی و پندی باشد برای مؤمنان * آنچه را که خدا به سوی شما فرستاده پیروی کنید و جز او از اولیاء دیگر پیروی نکنید، اما کمتر متذکر می شوید**اعراف / 2 و 3.***.

373 - پر برکت:

و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون.
و این، خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروی کنید و پرهیزگاری نمایید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید**انعام، 155.***.