فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

366 - نوری که هرگز خاموش نمی شود:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): اتبعوا النور الذی لا یطفا و الوجه الذی لا یبلی، و استسلموا و سلموا لامره فانکم لن تضلوا مع التسلیم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: پیروی نوری کنید که هرگز خاموش نگردد، و متابعت از وجهی کنید که کهنه نشود، و تسلیم فرمانش شوید که شما با تسلیم به قرآن هرگز گمراه نمی شوید.

367 - دو سرمایه گرانبها:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: گویا دعوت شده ام و من اجابت کرده ام (رحلت من نزدیک شده) و من در میان شما دو سرمایه نفیس می گذارم که یکی بزرگ تر از دیگری است کتاب خدای تبارک و تعالی ریسمانی است که از آسمان به زمین کشیده و عترت من اهل بیت من بنگرید که چگونه با این دو یادگار من بعد از من رفتار می کنید.

368 - یاد شب و روز:

الامام علی (علیه السلام): لیکن سمیرک القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: یاد شب و روز تو باید قرآن باشد.