فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

364 - تجسم قرآن در قیامت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: (قرآن را، قرآن را حفظ کنید و ملازم آن باشید) زیرا آیه ای از قرآن و سوره ای از آن در روز قیامت (مجسم گشته) وارد محشر می گردد و در بهشت تا هزار درجه بالا می رود و (به کسی که آن قرآن در خانه اش بوده و یا همراهش بوده است) می گوید: اگر تو مرا حفظ می کردی و گرامیداشتی تو را تا به این مقام و مرتبه می رسانیدم.

365 - شفاعت قرآن در روز قیامت:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به قرآن عمل کنید، حلالش را حلال و حرامش را حرام بدانید، و بدان اقتداء نمائید و به چیزی از آن کفر مورزید، و آنچه از قرآن بر شما مشتبه شود به خدا و به عالمان پس از من رد کنید تا چنانکه بایسته است بشما خبر دهند و به توراة و انجیل و زبور و بدانچه که ما به پیغمبران از سوی پروردگارشان داده شده است ایمان آورید و باید قرآن کریم و بیان روشن آن، فراگیر حال شما باشد زیرا قرآن کریم شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته و گزارشگری است که گزارشش قبول می باشد هان که برای هر آیه ای در روز قیامت نوری است و سوره مبارکه بقره از ذکر نخستین به من داده شده، و سوره های طه و طاسین ها و حم ها از الواح موسی (علیه السلام) و سوره فاتحة الکتاب الحمد از زیر عرش عطاء شده است.

366 - نوری که هرگز خاموش نمی شود:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): اتبعوا النور الذی لا یطفا و الوجه الذی لا یبلی، و استسلموا و سلموا لامره فانکم لن تضلوا مع التسلیم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: پیروی نوری کنید که هرگز خاموش نگردد، و متابعت از وجهی کنید که کهنه نشود، و تسلیم فرمانش شوید که شما با تسلیم به قرآن هرگز گمراه نمی شوید.