فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

360 - آثار وجودی قرآن:

قال علی (علیه السلام): احسنوا تلاوه القرآن فانه احسن القصص، و استشفوا به فانه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذی لایطفی، و الوجه الذی لا یبلی و استسلموا لامره فانکم لن تضلوا مع التسلیم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم را نیکو تلاوت کنید زیرا قرآن بهترین داستانها است، و به قرآن شفاء بجوئید، که درمان (درد) سینه ها است، و از نور خاموش ناشدنی خدا و وجهی که کهنه و پوشیده نمی شود پیروی کنید، و به فرمانش گردن نهید که شما با گردن نهادن و تسلیم شدن به قرآن هرگز گمراه نمی گردید.

361 - دو چیز گرانبها:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض:
همانا در میان شما دو چیز وزین و گرانبها می گذارم که عبارتند از: کتاب خدا (قرآن) و عترتم (اهلبیت)، هرگز از هم جدا نمی شوند تا مرا نزد حوض کوثر ملاقات کنند.

362 - عمل به قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقراو القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تاکلوا به و لا تستکثروا به.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید، و عمل بدان نمایید، و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید، و بوسیله قرآن نان نخورید، و به کمک آن افزونی مجوئید.