فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

353 - تمسک جویید به کتاب الهی!:

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع ... من قال به صدق، و من عمل به سبق.
تمسک جویید به کتاب خداوندی؛ زیرا این کتاب، طنابی است محکم و نوری است آشکار، و شفایی است سودمند. هرکس به این کتاب الهی قایل شد، راست گفت و راست گردید و هرکس به آن عمل کرد بر دیگران سبقت جست.

354 - ریسمان محکم الهی:

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع، و الری النافع، و العصمه للمتمسک، و النجاه للمتعلق.
تمسک کنید به کتاب خداوندی؛ زیرا این کتاب طنابی است محکم و نوری است آشکار و شفایی است سودمند و سیراب کننده ای است برطرف کننده تشنگی و نجات برای کسی است که به آن درآویزد.

355 - موعظه پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم):

حسن گفت: مردی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: یا رسول الله! مرا موعظه کن. فرمود: فهم قرآن پیدا کن و از روز قیامت که همان روز ملاقات اهل آسمان و زمینیان است پروا و پرهیز کن.