فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

352 - تطبیق امور با قرآن:

کونوا من حرثته و اتباعه، و استدلوه علی ربکم، و استنصحوه علی انفسکم، و اتهموا علیه آراءکم، و استغشوا فیه اهواءکم.
شما از کشت کنندگان و پیروان آن بوده و آن را راهنمای خویش به سوی پروردگارتان قرار دهید و از آن پند گیرید و افکاری که برخلاف قرآن دارید متهم سازید و خواهش هایی را که مخالف آن است خائن بدانید.

353 - تمسک جویید به کتاب الهی!:

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع ... من قال به صدق، و من عمل به سبق.
تمسک جویید به کتاب خداوندی؛ زیرا این کتاب، طنابی است محکم و نوری است آشکار، و شفایی است سودمند. هرکس به این کتاب الهی قایل شد، راست گفت و راست گردید و هرکس به آن عمل کرد بر دیگران سبقت جست.

354 - ریسمان محکم الهی:

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، و النور المبین، و الشفاء النافع، و الری النافع، و العصمه للمتمسک، و النجاه للمتعلق.
تمسک کنید به کتاب خداوندی؛ زیرا این کتاب طنابی است محکم و نوری است آشکار و شفایی است سودمند و سیراب کننده ای است برطرف کننده تشنگی و نجات برای کسی است که به آن درآویزد.