فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

350 - دو ودیعه بزرگ:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما این اخذتم به لن تضلوا: کتاب الله و عترتی اهل بیتی.
ای مردم! دو چیز میان شما گذارده ام که اگر از آنها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا (قرآن) و عترتم (خانواده ام).

351 - موجبات عصمت:

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین ... و العصمه للمتمسک.
بر شما باد به کتاب خدا؛ زیرا که آن ریسمان محکم است ... و مایه حفظ کسی که بدان چنگ زند.

352 - تطبیق امور با قرآن:

کونوا من حرثته و اتباعه، و استدلوه علی ربکم، و استنصحوه علی انفسکم، و اتهموا علیه آراءکم، و استغشوا فیه اهواءکم.
شما از کشت کنندگان و پیروان آن بوده و آن را راهنمای خویش به سوی پروردگارتان قرار دهید و از آن پند گیرید و افکاری که برخلاف قرآن دارید متهم سازید و خواهش هایی را که مخالف آن است خائن بدانید.