فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

337 - انسان سازی قرآن کریم:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن کریم هم که آمده است این انسان را بسازد، همه ابعاد انسان را می سازد یعنی کلیه احتیاجاتی که انسان دارد، چه احتیاجاتی که شخص دارد و چیزهایی که مربوط به شخص است، روابط بین شخص و خالق تبارک و تعالی و مسایل توحید، مسایل صفات حق تعالی، مسایل قیامت، اینها هست، مسایل سیاسی و اجتماعی و قضیه جنگ با کفار و اینها.

338 - قرآن مشتمل بر همه معارف:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مایحتاج بشر است.

339 - جمع بودن همه طب در قرآن:

الامام علی (علیه السلام) - لما سئل فقیل: ان فی القرآن کل علم الا الطب؟ - أما ان فی القرآن لایه تجمع الطب کله: و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا**اعراف / آیه 31.***.
امام علی (علیه السلام) - در پاسخ به این پرسش که: (چرا) در قرآن، هر دانشی جز دانش طب هست؟ - فرمودند: هان! در قرآن، آیه ای است که همه طب را یک جا در خود، گرد آورده است: (بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید).